wilt U de tekst liever in pdf ontvangen? Stuur ons een mail

DE VLAAMSE DJ 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DJ’S

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen volgende partijen: 

 • VlaamseDJ.be vertegenwoordigt door Steven Loyaerts handelend vanuit de vennootschap Stelobo nv, Selsaetenstraat 65 – 2160 wommelgem. Btw nummer be0750.994.388 hierna vernoemd als “aanbieder”
 • en ………………………………………………………………………………………………………., hierna vernoemd als “dienstverlener”

De geest van de overeenkomst

De vlaamsedj.be is een initiatief van Stelobo Nv en heeft als doelstelling een eerlijkere verdeling te bekomen waarmee bedoelt wordt dat het grootste gedeelte (min 80%) van de boekingsprijs moet doorvloeien naar de uitvoerder.

Door deze beperkte commissie tracht de aanbieder te bekomen dat de dienstverlener in ruil voor regelmatige opdrachten ook eventuele vervolgopdrachten op events waarop hij door de vlaamsedj.be afgevaardigd wordt, over te dragen aan de vlaamsedj.be

Samenvattend komt het er dus op neer dat de aanbieder als einddoel geen monsterwinsten beoogt, maar eerder een tegengewicht wil vormen tegen de commerciële bedrijven die het grootste deel van de boekingsprijs voor eigen rekening behouden.

Algemene bepalingen

 1. De aanbieder beheert de boekingen die binnenkomen via www.vlaamsedj.be en selecteert op basis van de keuze van de klant de geschikte DJ. Indien er bij de boeking geen voorkeur is opgegeven dan wordt de selectie gemaakt op basis van opgegeven muziekvoorkeuren, geografische ligging, beschikbaarheid. Dit gebeurt op een neutrale manier.
 2. De aanbieder organiseert de website, draagt de organisatorische kosten, verzorgt de administratie en communicatie. Hiervoor wordt een commissie genomen als volgt: 
  • Opdrachten tot €1000: 20%
  • Opdrachten tussen €1000 en €2000: €200
  • Opdrachten boven €2000: 10%
 1. De dienstverlener verklaart met de aansluiting dat hij in orde is met de regelgevingen inzake btw wetgeving, gebruik van officiële muziekkanalen, en andere wettelijke vereisten zoals onder andere het respecteren van de veiligheidsvoorschriften op de events.
 2. De dienstverlener maakt enkel gebruik van hoogwaardig kwaliteitsmateriaal. Een standaard installatie tot 100 personen bestaat minimaal uit 2 topkasten, 2 lichtelementen en een DJ booth naar eigen vermogen. Ingeval van een publiek tussen 100 en 200 personen uitgebreid met één of twee baskasten.

Biografie op devlaamsedj.be

 1. Op de website krijgen onze DJ’s een eigen gratis pagina waarop een korte biografie gepubliceerd wordt. De gegevens op deze pagina worden op dusdanige manier anoniem gepubliceerd zodat er geen rechtstreekse link is naar een eigen website. 
 2. Toegelaten items op de pagina: 
  • DJ naam 
  • Algemene beschrijving van de DJ
  • reviews 
  • Foto’s en filmpjes van optredens

3. Niet toegelaten items op de pagina:

  • Items waarbij een rechtstreekse link naar de eigen firma van de dienstverlener aanwezig is.

4. Optioneel kan de aanbieder zorgen voor een uitgebreidere eigen pagina website tegen billijke vergoeding. Dit behoort tot de nevenactiviteiten van Stelobo DJ Experience en gebeurt aan zeer concurrentiële voorwaarden.

Financiële afspraken

 1. De uitbetaling aan de dienstverlener gebeuren elke vrijdag voor de facturen die uiterlijk de maandag in de zelfde week ingediend zijn. 
 2. Facturen worden door de dienstverlener opgemaakt aan de aanbieder voor het bedrag opgegeven in de orderbevestiging en met vermelding van de referentie van het optreden. 
 3. Indien een slechte review gegeven wordt minder dan 5 op 10 dan zal de aanbieder de dienstverlener contacteren om dit te bespreken. Een slechte review kan nooit zonder goedkeuring van de dienstverlener leiden tot een compensatie, maar het kan uit commerciële overwegingen wel besproken worden.
 4. Facturen worden opgemaakt aan volgend btw regime: 
  • 21% btw voor alle optredens waarbij gewerkt wordt met een drive in show
  • Vrijstelling: voor DJ’s in een kleine onderneming vrijgesteld van btw. In voorkomend geval van facturatie met vrijstelling verklaart de dienstverlener in regel te zijn met de geldende wetgeving. 

Het aanvaarden van een opdracht

 1. Als de dienstverlener een opdracht aanvaard heeft dan zal deze, voor zover het geen last minute opdracht betreft, minimaal 10 kalenderdagen op voorhand contact opnemen met de klant. 
 2. Indien bij de afspraak blijkt dat er extra’s voorzien moeten worden zoals overuren, extra aanrekening voor opstellen op complexe locaties, extra diensten zoals ondersteuning optredens of karaoke,….. Dan zal de dienstverlener geen rechtstreekse aanbieding overmaken. Hij/zij zal aan de aanbieder de gemaakte afspraken communiceren en deze zal de bijkomende aanrekening aan de klant overmaken. Het is de dienstverlener uiteraard toegestaan in de communicatie met de klant reeds bedragen uit te spreken, zolang hij rekening houdt met de 80/20 verdeelsleutel.
 3. Communicatie wordt door de vlaamsedj.be hoog in het vaandel gedragen. Bij een slechte of laattijdige communicatie met de klant kan de aanbieder de keuze maken voor een andere dienstverlener zonder aanspraak op een schadevergoeding.
 4. Bij het aanvaarden van de opdracht is de dienstverlener akkoord met de door de klant gestelde eisen inzake de technische opstelling, de timing en de gevraagde muziekstijlen of playlist. 

Boetes en sancties:

 • de vlaamsedj.be verbindt zich ertoe zonder goedkeuring van de aangestelde DJ, geen hogere gages te nemen dan vermeldt onder het hoofdstuk ‘algemene bepalingen’ hoofdstuk 2. Indien de uitvoerder kan aantonen dat dit toch gebeurt is, dan verbindt de vlaamsedj.be zich ertoe voor de gestelde opdracht de opdrachtsom aan 100% uit te betalen.
 • De uitvoerder verbindt zich ertoe in geen geval individuele afspraken te maken met de organisator/eindklant en dit tot in het diepste van de betekenis. Hieronder vallen overuren, bijkomende diensten zowel uitvoerend als hardware. Kortom elke extra dienst aangeboden door de DJ, ook indien deze enkel op aangeven van de DJ tot stand komt en uitgevoerd wordt door een derde partij. Indien hieraan aantoonbaar gezondigd wordt dan behoud de vlaamsedj.be zichzelf het recht om de volledige opdrachtsom te behouden.